พิมพ์
ลักษณะธุรกิจ
1. ธุรกิจการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์พลาสติก
2. การผลิตและการขาย และการออกแบบแม่พิมพ์
3. ทุกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์พลาสติกและแม่พิมพ์