สำนักงานกรุงเทพฯ จะย้ายที่ทำการไปยังที่อยู่ใหม่ ดังนี้;

ที่อยู่ใหม่ : อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 12 เลขที่ 92/30 บี ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ : +66-2-235-6683, +66-2-235-7718, +66-2-267-0516-7

โทรสาร : +66-2-266-9648

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป